2013. augusztus 29., csütörtök

Miért nem semmi van az Univerzum helyett?

Három amerikai fizikus: Victor Stenger, Frank Wilczek és Lawrence Krauss szerint azért, mert a nemlét ”tökéletesen szimmetrikus”, és a szimmetrikus rendszereknek olyan a természete, hogy kevésbé szimmetrikus, viszont jóval komplexebb formációkká bomlanak le, miközben spontán szimmetriasértés történik. A valóságban persze – talán mondani sem kell – ennél jóval bonyolultabb (vagy jóval egyszerűbb, ha úgy jobban tetszik) a válasz. Ugyanekkor Peter van Inwagen amerikai filozófus abban véli felfedezni a megoldást, hogy – Leibniz valahai elképzeléseivel ellentétben – nem az szorul magyarázatra, hogy miért létezik egyáltalán valami a semmi helyett, hanem az lenne a meglepő, ha nem így lenne. Az ugyanis, hogy semmi sem létezik, csupán egyféleképpen lehetséges, az viszont, hogy van valami, nagyon is sokféleképpen  - tehát szerinte ez a valószínűbb.
Ami persze nem védhető álláspont, hiszen összekeveri a lehetőségek számát a valószínűséggel. Ezzel az erővel az unikornissal kapcsolatban is mondhatnánk azt, hogy csupán egyféleképpen nem létezhet, míg számos más módon igen, és ezért inkább számítanánk arra, hogy találkozni fogunk vele, mint arra, hogy nem.
De a fentebb említett, a fizika sajátosságaira építő magyarázattal is gondok vannak. Erről Peter Lynds azt mondja, hogy bár a szuperszimmetria azt jelenti, hogy „tökéletesen invariáns a transzformációkra”, azt azért legalábbis nehéz megérteni, hogy miként rendelhetünk tulajdonságokat (mint amilyen a szuperszimmetria is) a semmihez, hiszen az – lévén semmi – nem rendelkezik ilyesmivel. És ami még ennél is nagyobb probléma (teszem hozzá én), hogy még ha elfogadnánk is a fizikusok magyarázatát, rögtön jöhetne is a következő kérdés, vagyis az, hogy de hát miért instabil a szuperszimmetria a kevésbé szabályos elrendezésekhez képest? És ha ezt megmagyaráznánk, akkor az, hogy és az miért van úgy, ahogy?
És így tovább ad infinitum.
Amivel kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy a „miért létezik a világ” típusú kérdések valójában két különböző kategóriába tartoznak.  A dolog elvi vetületével, a „miért”-tel tipikusan a filozófia foglalkozott, és a válasz keresésekor a logikára koncentrált, vagyis arra, hogy a kijelentések/leírások koherensek és ellentmondásmentesek kell, hogy legyenek. És mivel ez dönti el, hogy elfogadhatónak ítélik-e, ezért a valósághoz nincs sok köze.
A konkrét Univerzumra vonatkozó kérdés viszont a fizika illetékességi körébe tartozik, és itt a „hogyan”-on van a hangsúly. Azon, hogy milyen fizikai folyamatok, törvények, mechanizmusok vezetnek oda, hogy létrejön a Világmindenség, és ennek megfelelően egyáltalán nem biztos, hogy eközben alkalmas annak a kiderítésére is, hogy miért jön létre a „semmiből valami."
Tehát a továbbiakban én is szétválasztom a két problémát, és nem azzal fogok foglalkozni, hogy milyen folyamatok vezettek a minket körülvevő valóság létrejöttéhez
 (elvégre ez a fizikusok dolga), hanem azzal, hogy miért van egyáltalán nem semmi. Vagy, hogy pontosabban fogalmazzak, és ez persze fontos különbség: azzal, hogy mit és hogyan gondolunk, amikor ezt a problémát járjuk körül.
Meg kezdjük azzal, hogy a filozófiai gondolkodás alapjait lerakó ókori görögök Jim Holt, a Miért létezik a Világ? című könyv szerzőjének megfogalmazásával élve a „racionális kozmológia” úttörői voltak ugyan, ám „soha nem kérdezték meg, hogy miért létezik a világ inkább a helyett, hogy ne létezne semmi.”
Második lépésben a középkori filozófusok arra a következtetésre jutottak, hogy „Isten a ’semmiből’ teremtette a világot… ami azt jelentette a számukra, hogy nem valamiből” kiindulva. És csak ezt követően tűnik fel a színen Leibniz, aki a 18. század elején az „elegendő ok elvét” bevezetve (mely szerint minden dolognak/ténynek megvan az oka) tűnődni kezdett azon, hogy „miért van valami ahelyett, hogy semmi lenne?”
Majd pedig arra a következtetésre jutott, hogy Isten szükségképpen létező (és, lévén szükségképpen létező, ezért nem is kell további magyarázatot keresnünk arra, hogy miért van Isten a helyett, hogy nem lenne). Tehát ismét Holt megfogalmazását átvéve, Leibniz szerint „az Univerzum azért létezik, mert van Isten, az Isten pedig Isten miatt létezik.”
Ez a felfogás már csak azért is érdekes a számunkra, mert Leibniz lényegében azzal érvel, hogy nem valamiféle végtelen regresszus a megoldás, hanem van egy végpont az érvelésben. Amikor ma egy vallásos ember úgy érzi, hogy számára nem kérdés, hogy honnét származik minden, akkor ugyanezt az „önhivatkozást” alkalmazza: azt, hogy valami (esetünkben a Teremtő) önmaga oka. Amire egy szkeptikus persze visszakérdezhet, hogy de mi az oka annak, hogy a Teremtő önmaga oka, majd pedig rámutat, hogy ismét van valami, amit nem tudunk, tehát nem állhatunk meg a kérdések feltételével (miközben a hívő egyszerűen úgy véli, hogy de igen).
Hasonló logikai problémák vannak annak a Peter Lyndsnek a megoldási kísérletével is, aki szerint „csak egy örökkön létező Univerzum léte kínálhat választ a PEO-ra” (PEO=„primordial existential question”). Csak éppen, egyfelől ha tényleg örökkévaló, akkor miért is az? Másfelől: miért is vélnénk úgy, hogy hihetőbb (valószerűbb, elfogadhatóbb stb.) az, hogy a Világmindenség mindig is létezett és mindig is létezni fog, tehát nem is keletkezett soha, mint az, hogy önmaga okaként jött létre? Érdekes módon már Arisztotelész is azt állította az Égboltról, illetve annak objektumairól és mozgásairól, hogy örökkévalóak és romolhatatlanok, de ezt persze ma nem szokás elfogadni.
Viszont amennyiben a „végső választ” mint lehetőséget (alapuljon az akár önhivatkozáson, akár az örökkévalóságon) elutasítjuk, akkor marad a fentebb már említett végtelen regresszus. Vagyis annak a tudomásul vétele, hogy sosem érünk a végére, és ha megválaszolunk egy kérdést, akkor jön a következő; és ha azt is megoldjuk, akkor ismét újabb fog következni. De a „végső válaszhoz” sosem jutunk el.
Mindent egybevetve tehát úgy tűnik, hogy az a logikai/értelmezési rendszer, amely a rendelkezésünkre áll, a PEO-val kapcsolatban mindössze ezt a kétféle válaszlehetőséget kínálja. Ezek természetesen nem arról szólnak, hogy „miért van valami ahelyett, hogy semmi lenne”, hanem arról, hogy mi milyen típusú válaszokat tudunk adni, és hogy ennek megfelelően nem tehetünk mást, mint hogy ezek közül választunk.
És nekem meggyőződésem, hogy érdemes a végtelen regresszusra szavaznunk. Egyfelől ugyanis a modern tudományosság nem a „miért”, hanem a „hogyan” típusú kérdéseken alapul: nem az a kérdés, hogy miért van gravitáció, hanem az, hogy hogyan működik. Newton annak idején büszkén jelentette ki, hogy „nem gyártok hipotéziseket”, és egyik nagy előrelépése éppen az volt, hogy magáról a gravitáció „okáról” semmit sem mondott: kizárólag a működéséről beszélt (és ennek hogyanjáról).  A természettudományokra azóta is ez a jellemző, és a „mért” meg a „hogyan” szétválasztását a matematikai modellek– miként korábban már érintettem – csak még könnyebbé teszik. És bár a kozmológia számára csábítónak tűnhet a „miért van egyáltalán valami” típusú „végső kérdésekkel” való bíbelődés (melyekben a „miért” hangsúlyosan szerepel), ez a részéről ugyanolyan szereptévesztés lenne, mint egy teológiától azt várni, hogy megmagyarázza a gravitációs állandó számszerű értékét.
Másfelől a modern értelemben vett tudomány az egymást követő kérdések megválaszolásának láncolatán keresztül halad. Mondhatni, a végtelen regresszus jellemzi. Amikor majd (talán) meg tudjuk magyarázni, hogy hogyan jött létre az Univerzum (és miért éppen ez) ahelyett, hogy semmi lenne, akkor az ezt magyarázó szabályokat fogjuk górcső alá venni – és így tovább. A matematikában ott vannak legalul a „senki által kétségbe nem vont” axiómák, amelyeket persze bizonyos korlátok között bármikor kétségbe vonhatunk, elhagyhatunk, lecserélhetünk stb. A természettudományban viszont nincs ilyen „végső alap”, és semmi okunk sincs feltételezni, hogy valamikor majd lesz egy olyan pont, amikor azt mondjuk, hogy állj, arra, ami ezután jön, már nem kérdezünk rá.
És éppen ez a szép a természettudományokban. Meg a kozmológiában is.

2013. augusztus 24., szombat

A sok világ és a kozmológia

Maupertius a 18. században abból indult ki, hogy „ha valamilyen változás történik, az ehhez szükséges hatásnak a lehető legkisebbnek kell lennie”, és ennek megfelelően Newton mozgástörvényei értelmezhetőek úgy is, mint egy olyan valóság leírásai, ahol a testek mozgás közben a lehető legrövidebb utat választják (ezt szokás ma a minimális cselekvés elvének nevezni). Ennek a gondolatnak mai kozmológiára nézve is vannak tanulságai.
Maupertiusnál természetesen teleologikus (célirányos) értelmezésről van szó, ugyanis a test mozgását a kezdeti és a végállapota határozza meg. Ráadásul az egészből azt a következtetést vonja le, hogy, hogy világunk matematikai értelemben véve és Leibniz filozófiai álláspontjával összhangban valóban „minden lehető világok legjobbika”, elvégre elképzelhetőek lennének olyan univerzumok is, ahol ez a szabály nem érvényesül. Itt ún. „design argumentummal” van dolgunk, amely a világ „tervezettségéből” következtet arra, hogy valóban létezett egyfajta Teremtő.
Eközben az is felvetődik, hogy legalább elvileg elképzelhetőek lennének másmilyen világok is – olyanok, ahol a testek nem tartják magukat a fentebbi előíráshoz. Hanem, mondjuk, hozzávetőleg optimális utat futnak csak be, vagy alkalomról alkalomra változik, hogy mennyire térnek el ettől stb. és ezzel el is jutottunk az Univerzum létrejöttének kérdéséhez.
Ebből a szempontból a modern elképzelések több kategóriába sorolhatóak be, és azt sem szabad elfelejtenünk, hogy John D. Barrow amerikai fizikus megfogalmazásával élve „a következtetés nem többet és nem kevesebbet ér, mint a kiinduló feltevések, és ezektől sosem lehet független”. Ráadásul ismét csak Barrow szerint „a matematikai leírás roppant hatékonyan választja el a ’miért’-et a ’hogyan’-tól”, és miközben az utóbbi megválaszolására sok esetben kiválóan alkalmas, a matematikai modell csupán modell, nem pedig magyarázat. Viszont hajlamossá tehet minket arra, hogy erről elfeledkezzünk, miként sokszor a kozmológia esetében is történik.
De hogy visszatérjünk a kategorizáláshoz, első lehetséges megoldás az, hogy
nincs válasz:  azzal kapcsolatban, hogy miért érvényes a Maupertius-elv (amely egyébként, ha kissé jobban belegondolunk, valóban legalábbis meghökkentő), vagy éppen miért éppen egy olyan Univerzum vesz minket körül, amely lehetővé teszi az értelmes megfigyelők megjelenését, noha amennyiben csak egészen kicsit mások lennének egyes természeti állandók értékei, ez nem lenne lehetséges, élhetünk azzal a feltételezéssel, hogy pusztán véletlenről van szó. Ami esetünkben azt jelenti, hogy ez nem értelmes kérdés a tudomány szempontjából. Kepler a 17. század elején azt kérdezte, hogy miért éppen olyan távolságra keringenek a bolygók a Naptól, mint amilyenre; továbbá azt, hogy miért éppen hat bolygó van (akkoriban ennyit ismertek). Az előbbi mai szemmel nézve is értelmes problémafelvetés, és sikerült megtalálni a mögötte rejlő fizikai magyarázatot; az utóbbi viszont nem az. Amennyiben nem tudjuk valamiféle törvényre visszavezetni a minket körülvevő Univerzum létezését, úgy egyszerűen véletlennek tekinthetjük, amellyel a tudomány nem tud mit kezdeni (mint ahogy ez lenne a helyzet akkor is, ha valamiféle Teremtő létével próbálnánk maygarázni). Ez persze a tudomány számára eléggé kiábrándító lenne, úgyhogy ezen a ponton fel szokott merülni a
gyenge antrópikus elv mint magyarázat. Itt abból indulunk ki, hogy a fizikai állandóknak a létünkhöz szükséges „finomra hangoltsága” arra vezethető vissza, hogy végtelen számú, egymástól független Univerzum létezik, melyekben a fizikai állandók minden lehetséges értéket felvesznek és minden lehetséges kombinációt megvalósítanak, tehát amennyiben van az életnek kedvező kombináció, úgy azokat is. Ami viszont két, ismét csak megválaszolhatatlan kérdéshez vezet:

 • ha „végtelen számú” univerzumról beszélünk, akkor ott minden kombináció végtelenül sokszor fordul elő? És ennek megfelelően végtelen számú, hozzánk hasonlóan értelmes megfigyelőkkel benépesített világmindenség létezik, még ha alkalmasint egymástól végtelen távolságra is? Ekkor, mivel azonos számosság végtelenekről lenne szó a lakható, a lakott és a nem lakható univerzumok esetében, „ugyanannyi” finomra” hangolt Világmindenség létezne, mint ahány „nem megfelelő”, és bár Brandon Carter az antrópikus elv fogalmának kidolgozásakor azt mondta, hogy „bár a helyzetünk nem központi, bizonyos határokig kétségtelenül privilegizált”, az ember helyzete semmiképpen sem lenne kitüntetettnek tekinthető. Hacsak nem az állandók minden lehetséges kombinációja csak egyszer fordul elő, és ezek túlnyomó része nem életbarát. De ha így van, akkor miért is csak egyszer fordulnak elő a kombinációk?
 • És még ennél is súlyosabb kérdés, hogy még ha végtelen számú kombináció létezik is, ezek között miért van egyáltalán olyan, amely lehetővé teszi az értelem létrejöttét?  mögött valamilyen törvény áll esetleg? Elvégre az is elképzelhető lenne, hogy egyetlen kombináció sem megfelelő.

Mindent egybevetve az ilyen, antrópikus elv típusú érvelések első lépésben a lehetőségek egyfajta „fázisterének” létét tételezik fel, második lépésben pedig arra hivatkoznak, hogy ezek szerint az értelem számára kedvező körülményeket biztosító Univerzum is csak egy a többi, lehetséges Univerzum közül, tehát nem is olyan meglepő, hogy van ilyen. Csak éppen, mint a fentebbiekben láthattuk, ez finoman szólva sem meggyőző okoskodás. Mint ahogy hasonló gondok vannak a
kozmológiai természetes kiválasztódással is (Cosmological Natural Selection, röviden: CNS), noha Lee Smolin amerikai fizikus az antrópikus elvvel kapcsolatos problémákat akarta ezzel kiküszöbölni. Nála (hogy jócskán leegyszerűsítsem) a fekete lyukak kialakulása „újabb univerzumok” létrejöttét eredményezi, és eközben az állandók is egy kissé mások lesznek, mint korábban voltak. Az eredmény pedig az lesz, hogy egyes verziókban könnyebben és gyakrabban alakulnak szingularitások (és adják tovább az újabb fekete lyukak létrejöttét lehetővé tevő állandók „beállításait”), mint másokban, tehát hosszú távon mintegy ki fog választódni az a paraméterkészlet, amely a legsikeresebben örökíti tovább magát. Mi tehát nagy valószínűséggel egy ilyen Világmindenségben találjuk magunkat – elvégre ez vált a legelterjedtebbé.
Amire viszont azt válaszolhatjuk, hogy még ha elfogadjuk is, hogy létezik ilyen, fekete lyukakra vonatkozó szelekciós elv, azt is fel kellene tételeznünk hozzá, hogy egy, a szingularitások számára kedvező körülményeket biztosító Világegyetem egyben az (értelmes) élet számára is kedvező lesz.
És ha már az élet (meg értelmes élet, ami persze nem pontosan ugyanaz) problémájánál tartunk, vegyük észre azt is, hogy mind az antrópikus elv, mind a CNS csupán az élet feltételeinek biztosításáról beszél. A szükséges és az elégséges azonban nem feltétlenül ugyanaz, és ha csak fel nem tételezzük azt is, hogy a lehetőség megléte automatikusan egy intelligens megfigyelő (némi iróniával akár azt is mondhatnám, hogy az ember) kifejlődéséhez fog elvezetni, akkor még mindig nem vagyunk előrébb. Máskülönben ugyanis végtelen számú, megfelelően finomra hangolt Univerzumot tételezve is fel, még mindig vagy lesznek benne kozmológusok ? is, vagy nem (végtelen számú esetben az egyik, és hasonlóképpen végtelen számúban a másik forgatókönyv fog megvalósulni).
Tehát igazából legfeljebb abban lehetünk biztosak, hogy mi, értelmes megfigyelők is létezünk és a Világmindenség is, és ez szerintem eléggé jól mutatja, hogy jelenleg hol húzódnak a tudomány és a tudományos módszer lehetőségeinek határai.
Ami pedig ezen túl van, az legfeljebb egy szellemes matematikai konstrukció vagy filozófálgatás, és mintha most bizonyos értelemben hasonló helyzetben lennénk, mint a fizika volt a 17. század végén, amikor egyszerűen hiányoztak mind a megfigyelések, mind a megfelelő elméleti keretrendszer a Világmindenség bizonyos tulajdonságainak megértéséhez. Richard Bentley már 1692-ben feltette azt a kérdést Newtonnak, hogy ha – miként az Principiában olvasható – a Világmindenség „tele van anyaggal”; és az anyag minden része vonzza az összes többit, úgy miért nem omlik össze egyetlen pontba az egész? Amire Newton csak azt tudta válaszolni, hogy „egy végtelen térben a részecskék olya pontosan ki vannak egyensúlyozva egymás között, hogy nyugalomban maradnak”, de ehhez azt is hozzátette, hogy ezt ugyanolyan nehéz megvalósítani, mint „végtelenül sok… tűt a hegyére állítva kiegyensúlyozni”. Illetve később arra is hivatkozott, hogy Isten a maga előrelátásával azért, „hogy a mozdulatlan csillagok gravitációjuknál fogva ne zuhanjanak egymásra… ezeket egymástól roppant távolságokra helyzete el”. Amit persze már a kortársai sem éreztek meggyőzőnek.
Én mindenesetre kíváncsi lennék, hogy a Világmindenség megértésében történik-e majd olyan előrelépés az alapkérdések megválaszolásával kapcsolatban 21. században, mint amilyen a newtonitól a modern kozmológiáig vezetett.

2013. augusztus 21., szerda

Antrópikus elv helyett: a felső korlát

Az antrópikus elv ilyen vagy olyan formában ugyan, de abból indul ki, hogy nem lennénk itt, ha a Világmindenség bizonyos „finoman hangolt”paraméterei ezt nem tennék lehetővé. Amennyiben azonban a komplexitást, vagyis azt is figyelembe vesszük, hogy eléggé összetett-e a minket körülvevő fizikai valóság szerkezete ahhoz, hogy az élőlények és az értelem is kialakulhasson benne, úgy egy alsó és egy felső korlátot is megkülönböztethetünk.
Ami az előbbit illeti, a klasszikus példa szerint, ha a fizikai állandók csupán kissé mások lennének, úgy nem alakulnának ki csillagok, nem indulna be az élethez szükséges nehéz elemek termelése stb. Értsd: mivel nem jelenik meg a szükséges komplexitás: mivel nem érjük el a szükséges bonyolultság alsó küszöbét, ezért egy túlságosan egyszerű Univerzumban nem jöhet létre egy olyan bonyolult dolog, mint az (értelmes) élet.
A felső korlátot pedig az jelenti, hogy egy túlságosan is komplex univerzumban hasonlóképpen nem jelenhetett volna meg. 1-nél több idődimenzió esetén nem működnének az ok-okozati összefüggések, és így nem lehetne alkalmazkodni a környezethez. Tehát az Univerzumban nem csak az meglepő, hogy az (értelmes) élet számára finomra van hangolva, hanem az is, hogy eközben nem is vált túl komplikálttá, hanem „éppen jó” a számunkra.
Ami mintha csak az antrópikus elv átfogalmazása lenne, pedig másról van szó. Miközben az Univerzum egy idő után elég bonyolulttá vált ahhoz, hogy megjelenhessünk benne, eközben nem csak a múltban nem volt életellenes módon túl bonyolult, hanem a jövőben sem lesz az. A történet jelenlegi tudásunk szerint nem áttekinthetetlen zűrzavarban fog véget érni, hanem a több mint 10^100-on év múlva ránk váró „hideg és távoli jövőben” nem lesznek csillagok, nem lesz energiatermelés stb. Ezek helyett majd „visszamaradt hulladékok léteznek csupán: hihetetlenül hosszú hullámú sugárzás fotonjai, neutrínók, elektronok és pozitronok”, írja a Fred Adams – Greg Laughin szerzőpáros Az Univerzum öt korszaka című könyvében.
Vagyis az Univerzum kezdeti szakaszára jellemző volt az élet kialakulását lehetetlenné tevő, alacsony komplexitás küszöbe, és hozzávetőleg 10 milliárd évnek kellett eltelnie, mire létrejöhettek az alapanyagok. A távoli jövőben pedig ismét az lesz a probléma, hogy nem lesz meg a kellő összetettség. Értsd: az Univerzum történetének egyetlen pontján sem az fogja okozni a gondot, hogy az élet számára túlságosan komplikáltak lennének a körülmények, és persze kérdés, hogy ez miért van így.
Megoldásként vagy az kínálkozik, hogy

 1. egyszerűen egy véletlenről van szó – minden bizonnyal ez a legkevésbé érdekes magyarázat. Vagy
 2. valamilyen oka van annak, hogy az élet és az értelmes élet kifejlődése a felső korlát problémájába soha sem ütközik bele, és ennek a felvetése már önmagában is megérte ennek a bejegyzésnek a megírását. Vagy pedig az, hogy
 3. jelenleg rosszul gondoljuk, és miként Adams és Laufhin fogalmaznak, „ezen távoli korok látszólagos szegényessége talán inkább tudásunk bizonytalanságából fakad, nem pedig abból, hogy a Világmindenség jóvátehetetlenül elöregszik majd.” Valahogy úgy, mint ahogy tíz évvel ezelőtt még fel sem merült, hogy a sötét energia miatt az Univerzumra a gyorsuló tágulás korszaka várna, és ad analogiam még sem zárható ki, hogy a jövőben teljesen mást fogunk gondolni az Univerzum jövőjéről, mint most.

És ami azt illeti, én nem is csodálkoznék ezen.

2013. augusztus 20., kedd

A kozmológia esete a potyautas matematikával

Tim Maudlin A fizika filozófiájáról írva kiemeli, hogy „a geometriai struktúrák… mindegyik szintje megfelel az eukleidészi geometria három eszköze közül a ceruzának; az egyélű vonalzónak vagy a körzőnek”. Ami viszont elvezet oda, hogy egyfelől nem lehetne-e másképp felépíteni a geometriát; másfelől pedig (és számomra most igazából ez az érdekes), hogy szükségszerű-e éppen ezt a matematikát használnunk a kozmológiában.
Ami a geometriai eszközöket illeti:
ceruza = topológiai struktúra (ugyanis a topológia lényegében a folyamatosságon alapul , tehát kissé leegyszerűsítve: mintha csak azt vizsgálná, hogy mit tudunk a ceruza felemelése nélkül megrajzolni, és mit nem)
egyélű vonalzó = affin struktúra: itt már „nem csupán folytonos, de egyenes vonalakat is tudunk rajzolni”, és egy transzformáció egy egyenes vonalat egy másik egyenes vonalba tud átvinni, mondja Maudlin, viszont eközben még mindig nem tudunk semmit mondani a hosszúságokról és a távolságokról. Ehhez
körző = metrikus struktúra is szükségeltetik (vagyis képesnek kell lennünk összehasonlítani egymással a távolságokat).
A teljesség kedvéért említsük meg, hogy a topológiai és az affin struktúra között a modern geometriában ott van a differenciálható struktúra is: ez esetben megkülönböztetjük a sima, folyamatos görbéket azoktól, amelyeknek mondjuk csúcsaik vannak (és ezért nem simák). Viszont a lényeg mindenképpen az, hogy az eukleidészi kiindulási pont, vagyis az, hogy milyen eszközöket tartottak a geometriai szerkesztésnél megengedhetőnek, a későbbiekben látványosan befolyásolta az is, hogy milyen tulajdonság alapján képzeljük el a geometriai teret – egyszerűen, mert ezeket az eszközöket használva ezek a tulajdonságok feltűnőek a számunkra. Egy origami-geometria esetében feltehetően más lenne a helyzet.
És persze akkor sem maradt pontosan ugyanaz a történet, amikor a még Newton idejében is elterjedt, a mai képletek helyett geometriai megoldásokkal dolgozó módszert a koordináta-geometrián alapuló, algebrai megoldásokat is lehetővé tevő felfogás váltotta fel. Miként Maudlin is rámutat, ez aztán annyira hatékonynak bizonyult, hogy „a jelentősége nem becsülhető túl. De vele jár egy veszély: a távolság az objektum tanulmányozása… és az objektum reprezentációja között bizonytalanná válhat” (kiemelés tőlem - GZ), és egy, a minket érdeklő problémáról készült matematikai leírás tulajdonságairól hajlamosak lehetünk azt képzelni, hogy azok valójában a vizsgált jelenséghez tartoznak. A tér elírása esetében például nem különösebben meglepő módon „a geometria sokkal közvetlenebbül kapcsolódik a fizikai világhoz, mint az aritmetika… a modern fizika [viszont] algebrai formában jelenik meg a számok és az aritmetikai egyenlőségek terminusait használva”. És persze a teret is így írja le.
Márpedig Maudlin szerint, amikor a modern fizikus a három dimenziós „eukleidészi” teret R3-mal jelöli, akkor ez nem azonos az E3-mal (vagyis a három dimenziós eukleidészi térrel), mert az „R3-nak részben olyan a matematikai struktúrája, amely nem analóg az E3-mal”.
Ebből kiindulva az is felvetődhet, hogy a modern matematika eredményeinek átvétele vajon mennyiben befolyásolta a modern fizikát. Értsd: mennyiben kezdtünk olyan dolgokat természetesnek és adottnak tekinteni, amelyek nem szükségképpen azok, viszont az egyéb megoldásokkal együtt „örököltük” őket a matematikától.
Ott van például a végtelen fogalma: a mai kozmológiában teljesen természetes módon használnak olyan kifejezéseket, mint amilyen a „végtelen ideig” táguló vagy éppen – a felfúvódás következtében – „végtelen kiterjedésű” Univerzum. Csak éppen még akkor is egynél több lehetséges értelmezése van a végtelen fogalmának, ha ma azt tekintjük is adottnak, amely szerint a végtelen+1=végtelen (hogy a végtelenek számosságát már ne is említsük).
Ehhez képest Arisztotelész annak idején még nem aktuálisan létező végtelenről beszélt, hanem csupán potenciálisról. Vagyis arról, hogy a természetes számok bármelyikéhez mindig hozzáadhatunk még egyet, és így még nagyobb számot kapunk eredményül – de nem jelenti azt, hogy valaha is elérnénk a végtelenhez annak minden furcsa tulajdonságával együtt. Ez nem végtelenül nagy lesz, csak eggyel nagyobb az előzőnél – bármeddig haladunk is. „A végtelen (aperion=kb. korlát/limit nélküli) nem azt jelenti, hogy semmi sincs rajta kívül, hanem azt, hogy mindig van rajta kívül valami”, írja Arisztotelész.
Azok a csillagászok/kozmológusok, akik tanulmányaik során átvették az aktuális végtelen koncepcióját a hozzá kapcsolódó matematikával együtt (vagy még inkább: azon keresztül), rendszerint nem teszik fel maguknak a kérdést, hogy van-e értelme „végtelen Világmindenségről” beszélni. És még akkor is ez a helyzet, ha néhány éve a fizikus James M. Overduin egy cikkében már felvetette, hogy elképzelhető, hogy valamiféle „véges kozmológia” (finite cosmology) felé kellene indulnunk, mivel a megfigyelések alapján nincs okunk feltételezni a „kozmológiai végtelenséget”. Ezt azonban a fogalmi alapok érintetlenül hagyásával tette, és pl. a meztelen szingularitás fogalmát (ahol az anyag „végtelenül sűrű”) ő is adottnak veszi.
Amivel nem azt akarom mondani, hogy a modern matematika koncepcióinak felhasználása feltétlenül rossz dolog és szükségképpen hibás eredményre vezet. Azt viszont igen, hogy egyfelől érdemes lenne alaposabban is megnézni, hogy mik azok a koncepciók, melyek a fentebbi módon, afféle potyautasként, a matematikához tapadva érkeztek a modern kozmológiába. Másfelől azt is érdemes lenne körüljárni, hogy más matematikai alapokról (pl. aktuális végtelen elutasításával) mire jutnánk – és az így születő megoldások adott esetben nem írnák le jobban a valóságot a mostaniaknál.

2013. augusztus 17., szombat

Az erős antrópikus elv esete az elefántormánnyal

Ulisse Aldrovandi 16. századi illusztrációja
Az erős antrópikus elv a fogalom megalkotója, Brandon Carter szerint azt mondja ki, hogy „az Univerzumnak (és így alapvető paramétereinek, melyektől függ) olyanoknak kell lenniük, hogy megengedik [az Univerzum létének] valamely fázisban megfigyelők megjelenését”. Ez több kérdést is felvet: többek között azt is, hogy valóban így van-e.
Ugyanis abból indul ki, hogy amennyiben akár csak nagyon kissé eltérőek lennének a fizikai állandók értékei, akkor az élet egyszerűen nem jöhetne létre (élet alatt most a szénalapú életet értve). Vagyis: a világmindenség annyira finoman „ránk van hangolva”, mintha csak egy szuperintelligencia „babrált” volna a természeti állandókkal (hogy a csillagász Fred Hoyle fogalmazásával éljünk), és ezen a ponton nem különösebben meglepő módon fel szoktak bukkanni a „design argumentumok” azon képviselői, akik szerint akkor ezt a finomra hangolást valakinek minden bizonnyal el kellett végeznie.
De persze nem.
B. K. Ridley A tudományról című könyvében azt mondja, hogy a mostani felfogás értelmében a tudomány azzal foglalkozik, hogy „mi van” (mi létezik). G. E. Moore még 1903-ban definiálta a „naturalisztikus tévedés” fogalmát: e szerint a fizikailag létezőből nem következik az etikai kell, azaz „a tényből nem következik az érték” (hogy Ridleyt idézzem). Abból, hogy minden ember halandó, nem következik, hogy ez „tényként” jó vagy rossz dolog: önmagában ugyanúgy nem mond semmit az etika számára, mint ahogy az sem, hogy a Hold a Földdel közös tömegközéppont körül kering. Teljesen más lesz azonban a helyzet, ha magunkra vonatkoztatjuk.
Tehát először is vannak a „tényekre vonatkozó” állításaink: ezekkel a jelenlegi megállapodás szerint a tudomány foglalkozik; illetve azok az állítások, amelyek arra vonatkoznak, hogy a különböző tények mit jelentenek a számunkra, és hogyan kell megítélnünk azokat a saját szempontunkból mint gondolkodó lényekéből: ez az etika illetékességi köre. Mondhatni, a tudománnyal ellentétben itt alapvető fontosságú a megfigyelő személye. Elvégre fizikai jelenségek talán egy értelem nélküli világban is lennének; etikai kérdések viszont biztosan nem.
Vagy legalábbis első lépésben így fogalmazhatunk, de a helyzet ennyire azért nem egyszerű. A jelenlegi (vagy még inkább a 20. században) meghatározó tudományfelfogás szerint

 1. a klasszikus fizika megfigyelő-független: egy szabadon eső test viselkedését nem változtatja meg, hogy észleljük-e , vagy sem
 2. a kvantumfizikában kissé bonyolultabb a helyzet: a megfigyelő szükségképpen hatással van a megfigyelt eseményekre. Viszont: ez a megfigyelő adott esetben lehet akár egy fotólemez is – nem szükséges, hogy élő és értelmes legyen
 3. végezetül pedig megjelenik a fentebb említett erős antrópikus elv, amely szerint szükségképpen lehetővé kell válnia a megfigyelők kialakulásának. Tehát bár nem határoztuk meg pontosan, hogy itt mit is jelent a megfigyelő, mindez mintha arrafelé mutatna, hogy a jövőben a kozmológia (sőt, a fizika is) egyre inkább ember- vagy legalább értelemközpontúvá válik, és a kiindulási pont az lesz, hogy az értelmes lények jelenléte ugyanúgy elengedhetetlen, miként az etika esetében is.

De ha kissé jobban belegondolunk, akkor nem csak az „antrópikus” fogalma félrevezető, mert azt sugallja, hogy az emberről, nem pedig általában véve az élet (vagy esetleg az értelmes élet) megjelenéséről van szó. Brandon Carter ezt kiküszöbölendő egy időben gondolkozott is rajta, hogy inkább ne „pszichocentrikus”; „megfigyelő önkiválasztási” Vagy esetleg „kognizálhatósági” elvről beszéljen-e. Az antrópikus elv eredeti, ma gyengének nevezett formájában pedig még mindössze annyit mondott ki, hogy „azt, ami elvárásaink szerint észlelhető, szükségképpen korlátozzák azok a körülmények, melyek a megfigyelő jelenlétéhez elengedhetetlenek”.
Azaz egy olyan Univerzumban, ahol nem alakultak volna ki csillagok, ott nem jöttek volna létre az élethez szükséges nehéz elemek sem, és így mi sem jelenhettünk volna meg. És ez idáig rendben is van. Sőt, még az is rendben van, hogy ennek megfelelően nagyon finom hangoltságot figyelünk meg a minket körülvevő világban. Viszont még ebből sem következik szükségképpen, hogy az élet vagy éppen az értelem megjelenése lenne a végső cél. Charles Linrweaver ausztrál asztrofizikus azzal a hasonlattal él, hogy ha lennének olyan elefántok, melyek képesek megérteni a biológia fogalmát, akkor talán úgy vélnék, hogy az evolúció története a mind nagyobb ormányok kifejlődése, nem pedig az értelem kifejlődése felé tart. Tehát ad absurdum miért is ne tételeznénk fel, hogy az antrópikus elv helyett valójában ormányossági elvről kellene beszélnünk, mert a finomra hangolás azért jött létre, hogy ez a szerv megjelenhessen?
Abból tehát, hogy értelmes megfigyelőként a tudatában vagyunk a finomra hangolt univerzum létének, nem következik, hogy az értelem volt „megcélozva”. Ezzel az erővel lehetett volna „cél” nem csak az ormány, hanem mondjuk a hidrogénnél nehezebb elemek létrehozása is.

 1. Az egyik probléma tehát az, hogy még a finomra hangolás is túl nagy „sávszélességű”, és ha egy folyamat lehetővé teszi az (értelmes) élet kialakulását, akkor ezzel párhuzamosan számos más dolgot is lehetővé tesz.
 2. De még ha eljutnánk is odáig – ami egyébként felettébb valószínűtlen -, hogy be tudnánk bizonyítani, hogy bizonyos paraméterek megváltoztatása kizárólag az (értelmes) élet megjelenését zárja ki, de a különböző elemek, csillagok és bolygók azért ugyanúgy kialakulnának, mint eddig, még mindig nem lenne bizonyítható, hogy az egész az értelem létrehozására irányult volna.

A következő példa segíthet megérteni, hogy miért nem. Amikor megjelent Darwintól a fajok eredete, akkor három különböző reakció volt.

 • Néhányan csak a vállukat vonogatták: egy Baden Powell nevű például szerző azt írta, hogy „a fizikai tudományokban szigorúan a fizikai indukcióhoz és demonstrációhoz kell tartanunk magunkat; a vallásos vizsgálódásoknál a morális bizonyításhoz; és soha sem szabad összekevernünk e kettőt”.
 • Persze voltak olyanok is, akik úgy vélték, hogy innentől kezdve teljesen felesleges valamiféle teremtőt feltételezni. Ami nem is meglepő, ha tudjuk, hogy a 19 század a tömeges ateizmus megjelenésének kora– és az ateisták miért is ne próbálták volna meg Darwin eredményeit a saját álláspontjuk alátámasztására felhasználni?
 • Elvégre a velük szemben állók is ezt tették azt állítva, hogy a darwinizmus egyszerűen beépíthető a természeti teológia hagyományaiba. Charles Kingsley oxfordi történész azt mondta, hogy „egyszerűen az isteni létezés nemes koncepciója azt feltételezni, hogy Ő megteremtette az alapformákat, melyek önfejlődésre képesek”. Egy Frederick Temple nevű teológus pedig azt, hogy „Darwin elmélete a design érvelést [design argument] még erősebbé tette, mint korábban volt.” 

Amiből számunkra az a tanulság, hogy abból a tényből, hogy az evolúció vezetett el a mai élővilág kialakulásához, mindössze annyi következik, hogy az evolúció vezetett el a mai élővilág kialakulásához (bármennyire is tautológiának hangozzék ez); az viszont nem derül ki belőle, hogy miért van evolúció. És hasonlóképpen: még ha végtelenül pontosan az életre, az értelmes életre, sőt, egyenesen az ember megjelenésére lenne is hangolva a Világmindenség, ez alapján vagy elfogadnánk a design argumentumot, vagy pedig nem. De sem az elutasítás, sem az elfogadás nem szükségszerű. Ami egyben azt is jelenti, hogy míg az etikában elkerülhetetlen az értelmes élet feltételezése (elvégre máskülönben nem is lenne értelme az etikának), a természettudományba csak akkor tudjuk visszacsempészni a természeti teológia hagyományait, ha már eleve meg vagyunk róla győződve, hogy az a természettudomány része.
Úgyhogy legfeljebb két dologban lehetünk biztosak.

 • Egyfelől, hogy elképzelhetetlen, hogy egy olyan Univerzumban ébredjünk öntudatra, ahol az élet sem képes kialakulni.
 • Másfelől nem a finomra hangolt univerzum létéből, hanem abból a tényből, hogy valaki képes megfigyelni azt, következik az értelmes megfigyelő jelenléte – de ennél több nem. Mindenesetre az elefántormány léte sem finomra hangoltságból, sem a megfigyelés tényéből nem vezethető le, és legalább ebben a tekintetben különbözik az agyunk minden más szervtől.

2013. augusztus 16., péntek

Természettudományos vs filozófiai matematika

Kialakulásakor a (modern) természettudományokat a matematika analógiájára képzelték el (sőt, Spinoza például még az etikát is tételekre és bizonyításokra próbálta visszavezetni). De mi lenne, ha fordítanánk egyet a dolgon, és most a matematikát próbálnánk a modern természettudományok mintájára elképzelni?
A matematika eddigi története jó közelítésben három fázisra osztható.

 • Az elsőben a matematikai „tényeket” (mint amilyen az is, hogy a háromszög szögeinek összege 180 fok) abszolútnak és megkérdőjelezhetetlennek tekintették.
 • A másodikban (a nem eukleidészi geometriák megjelenését követően) Dedekind és Weiterstrass a geometria helyett az aritmetikát választották a matematika alapjául. Ezzel párhuzamosan az „abszolút igazság” helyett az ellentmondás-mentesség vált elvárássá.
 • És bár Gödel óta senki sem hiszi, hogy ez maradéktalanul megvalósítható lenne a matematikán belül, a szám (és ezen belül is a természetes szám) fogalma továbbra is kitüntetett maradt a matematika megalapozására tett kísérletekben.

Tehát nem ártana némi figyelmet szentelni annak a látszólag triviális (és látszólag legfeljebb a filozófusokat érdeklő) kérdésnek, hogy ha már aritmetikáról beszélünk, akkor miért igaz az, hogy 7+3=10.
Frege erre azt válaszolja, hogy „Akárki beláthatja, hogy 7+3=10. Efelől nem lehet kétség. Ez nyilvánvalóan valóságos a priori [eleve adott], most és mindörökké, biztosan és kétségbevonhatatlanul.”
Ami természetesen platonista megközelítés, és aki nem hiszi (mint ahogy én például nem), hogy a matematikai objektumok valamiképpen „létezőek”, és mi nem kitalálunk, hanem csupán felfedezünk (megtalálunk) összefüggéseket, annak ez nem lesz elfogadható érvelés. Ugyanis ha Frege azt állítja, hogy szerinte a priori, akkor ezzel ugyanilyen joggal azt szegezhetem szembe, hogy szerintem viszont nem. Értsd: valójában nem érvelést, hanem állítást hallottunk, amit aztán vagy elfogadunk, vagy nem.
Viszont John Stuart Mill azt mondja, hogy azért lehetünk benne biztosak, mert számtalanszor volt alkalmunk megfigyelni, hogy hét almához (körtéhez, bármihez) hozzáadva további hármat egy tíz elemből álló halmazt kapunk. Értsd: tapasztalati tény. És ezen a ponton tegyünk egy látszólagos kitérőt azzal kapcsolatban, hogy L. J. Brouwer intiucionista matematikus szerint nem igaz a kizárt harmadik elve, vagyis: nem igaz, hogy minden valós szám vagy pozitív, vagy negatív, vagy nulla.
Ugyanis megtehetjük azt, hogy elkezdünk egy olyan részt keresni a pi számjegyeiben, ahol egymás után 100 darab nulla áll, és ha ez a sorozat páros pozícióban (mondjuk a 94. helyen) kezdődik, akkor a 95. helyre írjunk egy 1-est, és ezzel zárjuk is le a sorozatunkat. Az így kapott szám (amely nagyobb, mint a pi) a pi^. Ha a 100 darab nulla kezdete páratlan helyre esik, akkor ne adjunk hozzá semmi,t hanem álljunk meg – ez esetben a pi^kisebb lesz, mint a pi. A kérdés persze az lesz, hogy mekkora a pi^-pi (amelyet Q-val szokás jelölni): ez egy pozitív szám; negatív vagy éppen 0 (amennyiben nincs olyan hely, ahol a pi-n belül egymás után 100 nulla követné egymást).
Brouwer felfogása szerint – írja Reuben Hersh A matematika természete című könyvben – „a három közül egyik sem igaz! Q vagy pozitív, vagy negatív, vagy zérus lesz, mihelyt valaki meghatározza, hogy melyik eset áll fenn”, addig azonban sem ez, sem az.
És itt vissza is kanyarodhatunk Millhez, ugyanis ha a 7+3=10-et a tapasztalat igazolja, akkor a matematikára is ugyanazok a szabályszerűségek érvényesek, mint a tapasztalati tudományokra. Ott viszont – miként ez Hume óta tudott – mindig fennáll valamennyi bizonytalanság, hiszen véges számú megfigyelés révén nem juthatunk bizonyossághoz. A klasszikus példa szerint akármennyi hattyút figyelünk is meg, soha nem lehetünk benne biztosak, hogy a „minden hattyú fehér” szabály tényleg igaz, hiszen az elvi lehetősége mindig fennáll, hogy felbukkanjon egy fekete. Amivel nem azt akarom mondani, hogy kételkedjünk abban, hogy hét meg három tényleg tíz lesz, hanem csupán azt, hogy vegyük észre, hogy ha elkezdjük a matematikát a természettudományokhoz hasonlóan kezelni, az felettébb érdekes következményekkel jár.
Természetesen vannak kérdések, amelyekre pontosan és megbízhatóan tudunk válaszolni (ilyen pl. a 7+3 összege is). Ebben az esetben a józan ésszel ellenkezne arra számítani, hogy meglepetés fog minket érni (az pedig más kérdés, hogy ez a „józan ész” a minket körülvevő szilárd dolgokon alapul. Ha kavicsok helyett mondjuk homokkupacokat használtunk volna a számoláshoz, az egészen más számkoncepcióhoz vezethetett volna).
És hogy mi a helyzet „az eukleidészi síkgeometriában a háromszög szögeinek összege 180 fok” típusú kijelentésekkel? Amelyekre ez igaz lenne, platóni ideális háromszögek lennének – márpedig ez csupán absztrakció: ilyen háromszögek nem léteznek. De attól jó közelítéssel elfogadhatjuk a 180 fokot. Ami persze nincs összhangban a jelenlegi matematikai felfogással, ahol abból szokás kiindulni, hogy a pi akkor is létezik, ha soha nem leszünk képesek megadni a pontos értékét.
Hogy tovább bonyolítsam a dolgot, ott vannak aztán a Q-hoz hasonló matematikai objektumok, melyekről nem tudjuk megmondani, hogy léteznek-e. És persze elképzelhetőek például olyan nagy számok is, melyekkel egyszerűen nem tudunk mit kezdeni, mert ha számjegyeik mondjuk homokszemek lennének, akkor szorosan kitöltenék az egész ismert Univerzumot –mi pedig talán sosem fogunk akkora számítási kapacitással rendelkezni, amely lehetővé tenné, hogy egy ilyenről eldöntsük, hogy prímszám-e, ha 7-re végződik. De ha egyszer a távoli jövőben mégis rendelkeznénk, akkor is könnyen kitalálhatnánk olyan nagy számokat, amelyeket nem tudunk kezelni. Ez nem pontosan ugyanaz, mint a Q, ahol lehet, hogy azért nem kapunk soha választ a kérdésünkre, mert a pi számjegyeit vizsgálva soha nem fogunk olyan helyet találni, ahol 100 darab nulla követi egymást (de attól még elképzelhető az is, hogy van egy ilyen rész valahol meg az is, hogy nincs). Itt a kérdés elvileg ugyan biztosan eldönthető (elvégre elvileg meg tudjuk állapítani az adott számról, hogy csak eggyel és önmagával osztható-e), gyakorlatilag viszont nem, és innentől kezdve egy „természettudományos matematika” nem is fog foglalkozni ezzel. Elvégre a jelenlegi szerint a tudomány kizárólag olyan kérdéseket tehet fel, melyek kísérleti úton ellenőrizhetőek és megcáfolhatóak. A többi a filozófiára, vallásra stb. tartozik. Gyakorlati szempontból (bármit jelentsen is ez) például teljesen mindegy, hogy létezik-e páratlan tökéletes szám, miután 10^300-ig egyet sem találtunk.: nem valamiféle fontos kérdés, hanem legfeljebb egy lábjegyzetre méltó érdekesség (elvégre nem szigorú bizonyításokat, hanem használható eredményeket akarunk). Ami egyfelől azt is jelenti, hogy bár a matematikától hagyományosan elvárt teljes bizonyosság nélkül, de számos olyan eredmény elérhetővé válik a számunkra, amely korábban nem.
Másfelől ennek persze ára van. Innentől kezdve például a megszámlálható és megszámlálhatatlan végtelenek kérdése is (ld. Cantor) kívül fog esni a „természettudományos matematika” illetékességén. Amivel nem azt akarom mondani, hogy dobjunk ki mindent, amihez nem juthatunk el véges sok lépésben (mint ahogy Brouwer egyébként ezt tartotta volna üdvözítő megoldásnak), hanem azt, hogy innentől kezdve érdekes lenne a mostani matematikát két részre osztani: a „természettudományosra” meg a „filozófiai matematikára” (nevezzük talán így), ahová Cantor is tartozna. Elvégre két különböző dologról van szó.

2013. augusztus 13., kedd

Occam borotvája és a Világmindenség

Az Occam borotvája elv látszólag nagyon egyszerű: azt mondja ki, hogy két elmélet közül mindig azt válasszuk, amelyik egyszerűbb. Az egyszerűség alatt persze legalább kétféle dolgot érthetünk.
William Occam a 14. század első felében élt, és a neki tulajdonított szabály szerint „a dolgokat nem kell a szükségesen felül megsokszorozni”. Martha és William Kneale logikatörténészek szerint pontosan ezt ugyan sosem mondta, viszont egy tanulmányában az olvasható, hogy „szükségtelenül nem szabad pluralitást feltételezni”. De akárhogy is fogalmazzunk, a lényeg mindenképpen az, hogy az Occam borotvája néven ismertté vált heurisztikát az idők folyamán a legkülönbözőbb területeken alkalmazták.
A pszichológus Conway Lloyd Morgan például az állati viselkedéssel kapcsolatos kutatásokkal kapcsolatban még a 19. század végén azt javasolta, hogy a különböző lehetséges magyarázatok közül mindig „a pszichológiai evolúció és fejlődés alacsonyabb fokán” álló megoldást válasszuk. Értsd: például felesleges feltételeznünk, hogy egy ló valóban tud számolni, amennyiben a megfigyelések magyarázatához elég, ha érzékenyen reagál a gazdája akaratlan jelzéseire (miként „Hans, az okos ló” esetében is történt). És ez, valljuk be, ez meggyőző érvelésnek is tűnik. . Vagy ott van a LGM-ek esete. Amikor a rádiócsillagászok 1967-ben különösen viselkedő, távoli, szabályosan sugárzó jelforrásokat fedeztek fel, akkor ezeket (legfeljebb félig tréfából) LGM1-nek, LGM2-nek stb. nevezték el, ahol is a betűszó a kis zöld emberke (Little Green Mae) rövidítése. Ugyanis kezdetben elképzelhetőnek tartották, hogy egy másik civilizáció „kozmikus világítótornyai”. Később viszont arra a következtetésre jutottak, hogy ez túlságosan bonyolult lenne így, mert túlságosan sok mindent kellene megmagyarázni (kezdve azon, hogy miként alakulhatott ki egy ilyen idegen értelem, és befejezve azon, hogy miért pazarolnak időt és energiát ilyen jeladókra). Tehát megvizsgálták, hogy az ismert fizikai törvények elegendőek-e egy ilyen kozmikus objektum létrejöttéhez, és azt találták, hogy igen: erős elektromágneses térben gyorsan forgó neutroncsillagokkal (=pulzár) van dolgunk. Azóta már tudjuk, hogy valóban így van – csak éppen nem azért, mert ezt egyszerűbb feltételezni, hanem azért, mert az LGM-ek olyan jelenségeket is produkálnak, amely holmi mesterséges jelzőfényektől nem lenne elvárható. Viszont: egyfelől vegyük észre, hogy ha bármilyen kétes eredetű jelet fogunk (eltekintve az olyanoktól, mint amilyen az első néhány ezer prímszám lenne), úgy mindig egyszerűbb lesz egy más magyarázatot találni. Másfelől: két különböző kérdést kell feltennünk az Occam borotvája elvvel kapcsolatban.
Az egyik az, hogy mi számít egyszerűbb feltételezésnek? Bizonyos esetekben ez valóban könnyen eldönthetőnek látszik, valójában azonban mindig függ az alapfeltételezéseinktől. Hogy egy szélsőséges példát hozzak (természetesen némiképpen leegyszerűsítve): a realisták arra hivatkoznak, hogy egyszerűbb és kevesebb feltételezést igényel az, hogy igenis léteznek rajtam kívül is dolgok: az asztal, amelynél ülve ezeket a sorokat írom; a többi ember vagy éppen a Világmindenség, és így tovább, és ezért tudom őket megfigyelni. Az idealisták viszont azzal érvelnek, hogy egyszerűbb az a modell, ahol nem kell ilyen komplikált tárgyak, jelenségek stb. létezését feltételezni: elég, ha a saját létezésem tényét fogadom el (míg a realistáknak a saját létezésem mellett a világ létezésére is magyarázatot kell adniuk). Ráadásul, amikor arra hivatkozunk, hogy valaminek a feltételezése bonyolultabb (vagy éppen kevésbé bonyolult), mint az ellentéte, akkor valójában nem arról beszélünk, hogy milyen a világ, hanem arról, hogy mi mit gondolunk, hogy milyen. És ismét csak ráadásul: miért is tételeznénk fel, hogy az elegánsabb leírás (még ha könnyebben kezelhető is), jobb?
 Nem hinném, hogy a modern fizikát és Descartes fizikáját párhuzamba állítva az utóbbira szavaznánk, amelyben az anyag és a mozgás elég kellett volna, hogy legyen minden magyarázathoz bármiféle kölcsönhatás kizárásával. A modern fizika viszont a komplikált leírásért cserébe átfogó a valósághoz jól illeszkedő magyarázatokat ígér. De: ez nem jelenti azt, hogy a világot is komplikáltnak tartja.
A filozófián belül meg szokás különböztetni a szintaktikai (=elegancia: hány alapelvre van szükségünk és ezek mennyire konzisztensek), illetve az ontológiai egyszerűséget (=parszimónia: hány dolog létezését tételezi fel az elmélet – lényegében erre vonatkozik az Occam-elv is). Ennek analógiájára megkülönböztethetjük, hogy mennyire egyszerű egy elmélet (mekkora és mennyire összetett matematika apparátust használ; mennyire egyszerűen jutunk el az eredményig stb.); és, hogy egyszerű az eredmény (egy olyan univerzum-modell például, amelyben semmi más sincs, csak hidrogén, értelemszerűen egyszerűnek számít függetlenül attól, hogy mennyire bonyolult egyenletek vezettek el hozzá).
Ami leginkább azért érdekes a számunkra, mert innentől kezdve a tudomány és valóság viszonyát leíró modelleket négy kategóriába sorolhatjuk:
 • egyszerű szabályok ---> komplikált eredmény: a Stephen Wolfram-féle „újfajta tudomány” azzal foglalkozik, hogy bizonyos sejtautomaták esetében nagyon egyszerű szabályok is nagyon komplex jelenségekhez vezethetnek, és az erre a megfigyelésre épülő „digitális filozófia” szerint maga az univerzum is felfogható 3D-s sejtautomataként (sőt, nem csak felfogható, hanem az is), ahol alig néhány egyszerű szabály elég a minket körülvevő, igencsak komplikált valóság legenerálásához
 • a leírás bonyolult, a végeredmény egyszerű, ahogyan azok a fizikusok is remélik, akik meg vannak győződve róla, hogy létezik a TOE (Theory of Everything). Meg szokás különböztetni a fundamentális (alapvető) törvényeket és a másodlagosakat, melyeket csak kényelmi megfontolásokból kezelünk úgy, mintha "igazi" törvények lennének, a TOE léte pedig azt jelentené, hogy csupán egyetlen fundamentális törvény van
 • a leírás és a végeredmény egyaránt bonyolult: talán ez a helyzet, amennyiben mégsem lehetséges valamiféle Mindenség Elmélete. Az eddigiekhez: a „mainstream” meg a digitális felfogáshoz képest teljesen másmilyen lenne egy ilyen fizika
 • a leírás és a végeredmény egyaránt egyszerű – ez azonban nem fordulhat elő egy olyan Világmindenségben, mint a miénk, amely elég összetett ahhoz, hogy az értelem megjelenjen benne. A gyenge antrópikus elv kizárja, hogy igaz legyen
Ideáig eljutva, ha már egyszer ennyit foglalkoztunk vele, érdemes eltűnődnünk azon, hogy miért hajlunk valamiféle egyszerűség feltételezésére egyáltalán?  Vagyis: honnét származik az egyszerűségbe vetett hit?
A válasz pedig minden bizonnyal az, hogy ennek történeti okai vannak. Az ókori görög poliszok politikai életében részt vevő polgárok első lépésben egyfajta kritikus szemléletet alakítottak ki a társadalmi rendet lehetővé tevő törvényeket tanulmányozva; majd pedig a második lépésben ugyanezzel a szemlélettel kezdtek a „természeti törvények” felé fordulni. Jellemző, hogy Hérakleitosz i.e. 500 körül arról beszélt, hogy a Nap azért nem lépi túl a neki szabott korlátokat, mert máskülönben „a törvény szolgálói megtalálják”. Természetesen nem volt szükségszerű, hogy a társadalmi törvények létének feltételezése elvezessen a természeti törvényekéhez, de végső soron nem is meglepő.
Ugyanekkor a korai görög filozófusok olyan egyetlen és kizárólagos tényezőt vagy elemet is kerestek, amely mindenre magyarázatul szolgált volna. Tálész mindent a „vízre”; míg Anaximenész mindent a „levegőre”vezetett vissza stb.  A talán legközismertebb megoldás pedig a püthagoreánusoké volt, akik Arisztotelész szerint „meg voltak róla győződve, hogy a [matematika] princípiumai minden dolog princípiumai”, és a jelek szerint ez meggyőződés a modern természettudományokban is tovább él. És bár volt egy ezzel ellentétes felfogás is (Hérakleitosz úgy gondolta, hogy  a változás a kulcsfogalom, mivel „minden változik”), hosszú távon a meghatározó az egyetlen egyszerű ok feltételezése lett. És ezzel ott is vagyunk Occam borotvájánál, amely – amennyiben a többi feltétel azonos – az ontológiai egyszerűségre szavaz, vagyis arra, hogy a kevesebb létező dolog feltételezésével élő elméletet válasszuk. Merthogy ugye az egyszerűbb a szebb…
De elképzelhetőek lennének az ógörög típusú egyszerűségre való törekvés helyett más megközelítések is a természettudományokon belül.
Azzal, hogy a megismerés, mint olyan, nem lehetséges, már csak azért sem érdemes foglalkozni, mert ebből kiindulva nem lehetne tudományt csinálni. Viszont még mindig marad két további lehetőségünk: nevezzük talán úgy őket, hogy 
réteges-, illetve szigetmodell.
Az előbbi szerint nincs egyetlen, átfogó törvényekkel leírható fizikai valóság. Ehelyett a különböző szinteken különböző jellegű (és ennek megfelelően különböző szabályok által leírható) törvényszerűségek érvényesek. A biológiának még akkor is mások a törvényei, mint a fizikának, ha a fizika határozza meg azt a keretrendszert, amelyen belül az élet „működőképes” marad. Innentől kezdve persze az válik a tudományos kutatás egyik alapkérdésévé, hogy hogyan különböztethetjük meg egymástól az egyes szinteket, és hol húzzuk meg a határokat. És ez egyáltalán nem egyszerű. Miként Ilya Prigogine és Isabelle Stengers írják Az új szövetség című könyvükben, tekintettel a Planck-állandóra, a 20. század elejéhez képest „többé nem képzelhetjük úgy el az atomot, mint holmi kicsiny bolygórendszert.” Elvégre más mérettartomány = más fizikai törvények.
Illetve Einstein óta viszont abból indulunk ki, hogy „a fizikai tárgyak viselkedése… világosan különbözik aszerint, hogy sebességük közelíti-e a fényét”. Márpedig a 19. században még ugyan kinek jutott volna eszébe, hogy a fizika így, a sebesség alapján is „skálázható”? És miért is ne számítanánk arra, hogy a jövőben is hasonló meglepetések érhetnek minket.
A szigetmodellnél pedig az egységesség és egyszerűség helyett abból indulunk ki, hogy mivel nincs egyetlen, átfogó magyarázat, ezért bár egyes területekről szerezhetünk viszonylag megbízható tudást, abból, hogy mondjuk képesek vagyunk leírást adni a kvantumfizika egy részéről, nem következik, hogy ezt az egész kvantumfizikával is meg tudjuk csinálni, és mindig maradhatnak még felfedezetlen szigetek. Egy bizonyos részterület ismeretéből nem következik (és miért is következne), hogy az egészet is értjük?
És hogy melyik modell a helyes? A gyenge antrópikus elv arra ad magyarázatot, hogy miért éppen úgy van finomra hangolva az Univerzum, ahogy, de ezt éppen, hogy nem az átfogó elvek, hanem a részletek szintjén teszi. Tehát kimutatható például, hogy ha csak nagyon kicsit eltérőek lettek volna a kiindulási feltételek, akkor ma a Világmindenség kizárólag hidrogénatomokból állna – és így nem jöhetett volna létre benne a környezete megfigyelésére képes értelem.
Az viszont nem mutatható ki, hogy a mi létrejöttünket lehetővé tevő Világmindenség kialakulásához valamiféle egyszerűséget kellene feltételeznünk. Tehát: egyfelől miért is tennénk. Másfelől viszont azt is vegyük észre, hogy még ha egy adott pillanatban úgy tűnne is, hogy az Univerzumot az egyszerűség (vagy éppen bonyolultság) jellemzi, utána jöhet egy elmélet, amely megváltoztatja ezt. Az arisztotelészi fizikában az égi és a földi testekre különböző szabályok vonatkoztak – aztán jött Galilei, és megmutatta, hogy ezek a különbségek nem léteznek. A newtoni fizika a látszat szerint (miként már említettük) mindent le tudott írni – de aztán kiderült, hogy korántsem minden körülmények között érvényes – és így tovább.
Vagyis valójában eldönthetetlen, hogy melyik írja le jól a valóságot, és legfeljebb arról van értelme beszélni, hogy aktuálisan éppen melyik tűnik a leghasználhatóbbnak – Occam-elv ide vagy oda.

2013. augusztus 8., csütörtök

A kozmológia lehetőségétől a lehetségességek kozmológiája felé

Az filozófiai antirealizmus azt állítja, hogy csak abban lehetünk biztosak, amit képesek vagyunk közvetlenül megfigyelni. Ebből a szempontból (meg persze jó néhány másból is) a kozmológiánál keresve sem találni izgalmasabb területet.
A „közvetlen megfigyelhetőség” fogalma persze legalábbis ellentmondásos, hiszen ha szabad szemmel észleljük, az ugyebár annak számít. Ám ha szemüvegen; ha távcsőlencsén át… és így tovább, akkor hol fogjuk azt mondani, hogy ez már nem? De a lényeg számunkra most mindenképpen az, hogy mivel az antirealizmus szerint az olyan, az ember számára megfigyelhetetlen dolgok, mint amilyen az elektron vagy éppen a sötét energia, „kényelmes fikciók” csupán. Ezt a felfogást instrumentalizmusnak is szokás nevezni, mert a tudomány által konstruált magyarázatokra úgy tekint, mint ami mintegy eszközöket biztosít a különböző megfigyelési eredmények előre jelzésére. De semmi többet, és eközben egy-egy eszköz könnyen félre is vihet minket. Fresnel a 19. században például részletesen kidolgozta a fény hullámtermészetére vonatkozó és kiválóan működő egyenleteit, miközben – mint ma már tudjuk – a szerinte az egész alapjául szolgáló éter egyszerűen nem létezik. De hozhatnánk más példákat is: a filozófus Larry Laudan több mint harminc ilyet sorol fel. És ezzel el is jutottunk a kozmológia problémájához, ugyanis John Henry tudománytörténész szerint Kopernikusz nagy előrelépése az volt a földközéppontú modellt kidolgozó Ptolemaioszhoz képest, hogy nem csak arra volt kíváncsi, hogy valami (esetünkben az égitestek mozgása) miként írható le, hanem arra is, hogy miért éppen úgy. Mondhatni: hogy mi a logikája a dolognak.
Ekkoriban a csillagászat meg a kozmológia egymástól élesen elkülönült. Az előbbi mindössze leírást akart adni, és ezt matematikai alapokon akarta tenni; az utóbbi viszont magyarázatot keresett, és ehhez a filozófia szolgált alapul. Az ebben az értelemben kozmológiai álláspontot képviselő „Arisztotelész abból indult ki, hogy a természetfilozófia célja a természeti jelenségek magyarázata fizikai okok révén”, írja Henry A tudományos gondolkodás rövid története című könyvben, a ptolemaioszi csillagászat által használt „matematika viszont semmit nem mondott a fizikai okokról, hanem csupán egy technikai leírást kínált különböző jelenségekre.” Kopernikusz ezt a két felfogást egyesítette: nála a matematika a valóság értelmezhető leírásának eszköze volt.
Innentől kezdve három tudománymodellt különböztethetünk meg:

 1. csak az elmélet számít (értsd: az oksági magyarázat, miként Arisztotelész vélte)
 2. csak a matematika számít (vagyis, miként Ptolemaiosznál is, csak a technikailag minél pontosabb leírás)
 3. mindkettőre szükség van (ld. Kopernikusz).

Ma az az általános meggyőződés, hogy optimális esetben „kopernikuszinak” kell lennie a természettudományoknak. Úgyhogy Lee Smolin amerikai fizikus abban látja a jelenlegi fizika válságának az okát, hogy az utóbbi évtizedekben „a pragmatikus ’kemény’ stílus… a virtuóz számolásoknak kedvez a nehéz elvi problémákkal való töprengéssel szemben”, és ez mintha bizonyos értelemben visszakanyarodás lenne a ptolemaioszi felfogáshoz. Nem véletlen tehát, hogy a „sötét energiával” kapcsolatban meglehetősen cinikusan az epicikloisokat szokás emlegetni arra utalva ezzel, hogy a „sötét energiához” hasonlóan azok is kiválóan funkcionáltak a jelenség leírásakor, ám a valósághoz semmi közük sem volt.
És ez ellentétesnek látszik a mostani gyakorlattal. Elvégre a modern tudomány minden igazi áttörésére a kopernikuszi fordulattól kezdve Darwinig, Einsteinig és Heisenbergig mindig „nehéz elvi problémákon való töprengéseknek” köszönhetően került sor (méghozzá azért éppen ezeknek köszönhetően, mert egyelőre nem a puszta adatgyűjtést vagy a levegőben lógó, öntörvényű modellek készítését tekintjük a tudomány céljának, hanem a valóság értelmezését).
Ám elképzelhető olyan megoldás is, ahol a tudomány művelése címén beérjük a jól működő egyenletekkel akkor is, ha sejtelmünk sincs róla, hogy azok miért válnak be – miként ez a Smolin által kritizált részecskefizikában történik, ahol adott esetben olyan egyenleteket használunk, melyek nagyon pontos eredményre vezetnek – csak éppen nem tudjuk, hogy miért. Ami mintha csak az epiciklois-szemlélet modernizált változata lenne.
Ami viszont a kozmológiát illeti, itt lehetséges, hogy más vezetett az olyan problémákhoz, mint amilyen az is, hogy egyszerre csak mintegy a semmiből előbukkant a sötét energia. Lawrence M. Krauss és Robert J. Scherrer egy 2007-es cikkükben azt írták, hogy „az Univerzum fejlődésének egy nagyon speciális korában élünk: egy olyan időben, amikor megfigyelésekkel tudjuk igazolni, hogy az Univerzum fejlődésének nagyon speciális korában élünk”. Ugyanis százmilliárd év múlva a Világmindenség tágulása miatt számunkra a galaxisok Lokális Csoportja kivételével minden eltűnik az eseményhorizont mögött, és az ősrobbanásból visszamaradt háttérsugárzást (vagy éppen a sötét energia létét) sem leszünk már képesek észlelni.
Abból azonban, hogy most még képesek vagyunk, nem következik, hogy mindent tanulmányozhatunk (bármit jelentsen is a „minden”). Éppen ellenkezőleg. Avi Loeb harvardi kutató nemrégiben mutatta ki, hogy az optimális alkalom a Világmindenség vizsgálatára mintegy 13 milliárd évvel ezelőtt lett volna, mert az azóta bekövetkezett események (pl. a galaxisok kialakulása) számos, a kezdetekkel kapcsolatos információt mostak el, és az időben előre haladva csak egyre kedvezőtlenebbé válik a helyzet.
Ráadásul az sem biztos, hogy képesek leszünk egy jelenségre, még ha szerencsés módon észlelni tudtuk is, magyarázatot találni. Némi iróniával akár azt is mondhatnám, hogy nincs olyan természeti törvény, amely ezt írná elő. George R. F. Ellisnek a kozmológia filozófiai problémáival kapcsolatos megfogalmazását kölcsön véve: „megvannak a korlátai azon fizikák tesztelésének, melyek [az Univerzum] legkorábbi korszakaira nézve relevánsak”.
Különösen, hogy ott van az ún. episztemikus redukció elutasítása is: eszerint a különöző szinteken különböző szabályok léteznek, és bár az emberi lét feltételeit is meghatározza a fizika, az emberi viselkedés mégsem írható le kizárólag a fizika segítségével. Ad analogiam: miért is ne tételeznénk fel, hogy a Világmindenség egésze is a szervezettség más szintjét jelenti? Amennyiben viszont így van, akkor ennek a tulajdonságait ugyanúgy képtelenek leszünk kizárólag a hagyományos fizika segítségével megmagyarázni, mint a szerelmi bánatot a kvantummechanikával.
Mindent egybevetve tehát nem tehetünk mást, mint vagy a fentebbiek ellenére is

 • reménykedünk abban, hogy egy,  a szűkebb idő- és térbeli kozmikus környezetünk vizsgálatán alapuló tudományos elmélet „távolabb” is működni fog. Ha pedig, miként tapasztalataink (ld. a sötét energiát) is erre utalnak, mégsem, úgy minden bizonnyal élhetünk azzal a feltételezéssel, hogy nem ez az utolsó alkalom, amikor valamilyen „alapvető meglepetés” vár ránk, és hasonlóan alapvető meglepetések fognak érni minket a jövőben is. Mondhatni: a kozmológia szükségképpen a meglepetések tudományágának fog bizonyulni.
 • A másik lehetséges megoldás az, hogy ez az eddig is erősen átmatematizált terület elkezd még inkább a matematikai felfogás felé letolódni, és a matematikháoz hasonlóan itt is a modell koherenciája, ellentmondás-mentessége, szépsége stb. lesz az elsődleges, nem pedig a valóságra való relevanciája. Azaz a kozmológiát egyre inkább elkezdjük nem a valóságos Világmindenség, hanem az elvileg lehetséges világmindenségeket leíró tudománynak tekinteni.

És tulajdonképpen miért is ne – még ha ez legalább akkora váltás is lenne, mint az áttérés az epiciklois-szemléletről a kopernikuszira, és még ha ez azt is jelenti, hogy alapvetően más kérdéseket fogunk fontosnak tekinteni, mint most. De hát a tudomány története többek között arról szól, hogy változik, hogy mi számít "jó" és mi "rossz" kérdésnek: Kepler például még indokoltnak tartotta azzal foglalkozni, hogy miért éppen hat bolygó van (akkoriban a Szaturnusz volt az utolsó ismert). Mi pedig lehet, hogy a kozmológián belül ma olyan kérdésekre keressük a választ, amelyek a jövőben érdektelennek (sőt, hibásnak) fognak számítani.

2013. augusztus 6., kedd

Miért (ne) szeressük a platonizmust?

Még a földönkívüliekkel való kapcsolatfelvételre tett kísérletek is a matematikai platonizmus megnyilvánulásai, amikor számokat – számsorokat küldünk vagy remélünk fogni üzenetként, mondja John D. Barrow Pi in the Sky című könyvében. Kérdés viszont, hogy ez a hozzáállás mennyire szükségszerű.
Értsd: milyen hatása volt és van ennek a felfogásnak a tudományra? Alfred Norton Whitehead egyenesen azt írja, hogy az egész nyugati filozófia története lábjegyzet csupán Platónhoz.
Maga az a feltételezés, mely szerint a matematikai objektumok valamiképpen létezőnek tekinthetőek, abból a szempontból nem is meglepő, hogy a számfogalom kialakulása valamiféle három alma – három körte általánosításából jött létre annak felismerésével, hogy mindkét dologban (a három almában és a három körtében) van valami közös, és ez a „hármasság”.
Vagyis a szám – értelemszerűen – absztrakció, és ehhez jött hozzá az a Püthagorasz-féle elképzelés, hogy egyben mindennek a lényege is; illetve, hogy mivel ez a legfontosabb, ezért léteznie kell. Innentől kezdve pedig az sem tűnt különösebben merész feltételezésnek, hogy a valóság (például a matematika esetében) nem csupán valamiféle silányabb visszatükröződése az igazinak, hanem éppen fordítva. Ami olyan hatásos gondolat volt, hogy Szent Ágoston például bizonyos értelemben még Istennél is „nagyobbnak” tekintette a matematikát, amikor azt fejtegette, hogy a 6-os szám nem azért kitüntetett, mert Ő hat nap alatt teremtette a világot, hanem azért teremtette hat nap alatt, „mert ez a szám tökéletes, és akkor is tökéletes maradna, ha a hat napos teremtésre nem került volna sor”. Vagyis Augustinus nem azt a megoldást választotta, ahol Isten elhatározásának köszönhetően tökéletes szám a 6-os.
Közbevetőleg: ma amikor arról beszélünk, hogy a Világmindenség nem számítógép-e, akkor ugyanígy arra kérdezünk rá, hogy a valóságot a matematika alapozza-e meg (és ez biztos tetszett volna Püthagorasznak); és eközben az a kérdés is felmerül, hogy ha „teremtünk” egy komputációs világmindenséget, akkor menyire szólhatunk bele a felépítésébe. Azt nyilvánvalóan megtehetjük, hogy a fénysebességre más értéket adunk meg; de vajon azt is megtehetjük-e, hogy olyan teret alkotunk, ahol a síkot (ellentétben a miénkkel) szabályos ötszögekkel tökéletesen le lehet fedni? Amire a platonista matematikus minden bizonnyal azt válaszolná, hogy nem.
Márpedig még Gödel is az ún. episztemológiai platonizmus híve volt azt állítva, hogy ugyanúgy érzékelni tudjuk a matematika valóságát, mint a minket körülvevő fizikai világét…
Pedig a platóni ideák koncepciója legalább két szempontból: egy speciális és egy általános okból is védhetetlen. Ami az előbbit illeti, itt az a gond, hogy feltételezhetjük ugyan, hogy bármely kör, amelyet jól – rosszul megrajzolunk, csupán egy ideális kör tökéletlen utánzata – de vajon miért ne tételezhetnénk fel, hogy a tökéletlen körnek megvan a maga, tökéletlen kört formáló ideája, míg a tökéletes kör mögött egy másik idea található? Vagy éppen az 1 cm sugarú körnek nem lehetne-e ugyanúgy külön ideája, mint a 2 centiméter sugarúnak, ahelyett, hogy mindkettőt az általában vett kör ideájára vezetnénk vissza? Ha nem mondjuk meg, hogy mi alapján általánosítunk, akkor bármiről kijelenthetjük, hogy annak „külön ideája” van.
És hasonlóképpen: Poincaré említi, hogy a platonista Charles Hermite francia matematikus „azzal vádolta Cantort, hogy objektumokat kreál ahelyett, hogy egyszerűen felfedezné őket”. Hermite számára az volt a probléma, hogy ha a matematikai ideák léteznek (miként ő is hitte), akkor a matematikus nyilván nem ki-, hanem csak megtalálja őket.
Viszont ha jobban belegondolunk, akkor ez vád tarthatatlannak fog bizonyulni, hiszen hogyan is jelenthetné ki Hermite biztosan, hogy mindazok a dolgok (és végtelenek), melyekre Cantor rábukkant, nem léteznek az eukleidészi objektumokhoz hasonlóan az ideák világában?
Vagyis semmire nem megyünk a platonista koncepcióval. A kognitív tudománnyal foglalkozó Aaron Sloman egyenesen úgy fogalmaz, hogy a platonista matematikai objektumokról folytatott vita értelmetlen, ugyanis, „miként számos más filozófiai vita is, azon a hibás feltételezésen alapul, hogy hogy van egy pontosan definiált koncepciónk [ebben az esetben a ’matematikai objektumokról’], amely lehetővé teszi, hogy olyan kérdést fogalmazzunk meg, amelyre van definitív válasz”. Azaz a matematikai platonisták ez esetben egy általános filozófiai hibát követnek el.
Pedig elképzelhető lett volna más megoldás is. Plutarkhosz említi, hogy Eudoxosz és Arkhitasz, a „mechanika művészetének” megalkotói „elegáns bizonyítást adtak a mechanika segítségével [olyan] geometriai igazságokra… melyek túl komplikáltak lettek volna a szavak vagy diagramok számára” ahhoz, hogy bebizonyítsuk. Mivel azonban Platón nem fogadta el ezt a megközelítést, „a mechanika elkülönült a geometriától, és mivel a filozófusok elutasították… a hadi művészetek része lett”.
Viszont ha nem így történt volna, akkor kérdés, hogy az eszünkbe jutna-e, hogy a matematikát mindenki számára és mindenütt egyformán igaz egyetemes nyelvnek tekintsük. Tehát egyfelől talán nem éreznénk úgy, hogy a segítségével van esélyünk felvenni a kapcsolatot egy esetleges idegen civilizációval. Másfelől viszont kérdéses az is, hogy eljutottunk volna-e a jelenlegi, átmatematizált természettudományokhoz anélkül is, hogy a platonista felfogást követve feltételeznénk, hogy a matematika alkalmas a valóság leírására. Nekem az az érzésem, hogy nem, de ez persze csak egy érzés, tehát lehet, hogy tévedek.
Abban azonban biztos vagyok, hogy legalább eltűnődni mindenképpen érdemes azon, hogyaz a matematikai természettudomány, amely idáig jól használhatónak bizonyult, vajon a jelenlegi és jövőbeni természettudományos problémák megoldására is ugyanolyan alkalmas lesz-e. És erre válaszolhatjuk azt, hogy miért is lenne: ezek mások, mint amikkel ötven vagy ötszáz évvel ezelőtt küszködtünk, és amelyek esetében bevált. Samir Okasha a tudományfilozófiáról írva úgy fogalmaz, hogy „ellentétben azzal [a maggyőződéssel], hogy a tudósnak nagyszámú olyan alternatív megoldásból kell választania a megfigyelési adatai értelmezésekor, gyakran az okoz gondot, hogy legalább egy elméletet találjunk, amely adekvát módon illeszkedik az adatokhoz.” Azaz ismét csak oda jutunk, hogy ha nem fogadjuk el a platonizmust, akkor vajon miért lenne szükségszerű annak az elfogadása, hogy minden természettudományos kérdésre választ kaphatunk a révén?

2013. augusztus 3., szombat

Mindörökké geometria?

Felix Kelin német matematikus 1872-ben arról beszélt, hogy a különböző geometriákat az alapján lehet csoportosítani, hogy milyen transzformációkat engednek meg – és ez aztán elvezet további kérdésekhez is.
De hogy az elején kezdjem: ami például asz eukleidészi geometriát illeti, ott eltolhatunk egy háromszöget, és eközben nem változnak meg a szögei vagy az oldalainak a hosszúsága. A topológia pedig úgy írható le, mint ahol a homeomorfizmusra nézve változatlan tulajdonságokkal foglalkozunk. Értsd: mintha csak egy gumilepedőre lenne rárajzolva az egész, és kizárólag az számít, ami a nyújtások és hajlítások ellenére megmarad. Ezért szokás némileg ironikusan azt mondani, hogy a topológus az a matematikus, aki nem tudja megkülönböztetni a fánkot a kávés csészétől.
Ami azonban nem jelenti azt, hogy Klein programjával már minden lehetőséget kimerítettünk volna. Amikor Eukleidész arról beszél, hogy melyek azok a tulajdonságok, melyek megmaradnak a háromszög odébb tolásával (elforgatásával stb.), akkor ki nem mondva bár, de azzal a feltételezéssel él, hogy a tér mindenütt ugyanolyan. Ami másként fogalmazva azt jelenti, hogy „ha létezik olyan tér, amelyben a párhuzamossági axióma nem áll fenn, akkor ott nem léteznek hasonló háromszögek”, állapítja meg Mlodinow a geometria történetéről írva. Márpedig a nem eukleidészi geometriáknál ez a helyzet.
De felvethető az is, hogy miért is lenne (egy képzeletbeli) tér nem csupán nem eukleidészi, hanem nem lépték-független is. A Riemann-geometriában minél kisebb egy háromszög, annál inkább hasonlít az eukleidészihez – és minél nagyobb, annál inkább eltér tőle. De azért értelemszerűen ugyanaz a geometria írja le a kis meg a nagy háromszögeket is – viszont mi lenne, ha eljátszanánk egy olyan geometria ötletével, ahol a különböző méretekhez/nagyságrendekhez különböző jellegű geometriák társulnak még akkor is, ha amúgy a térrel kapcsolatban természetesnek érezzük, hogy kicsiben és nagyban ugyanolyan a szerkezete? Egy nem feltétlenül pontos hasonlattal élve: az a szakasz, amely távolról nézve vastagság nélkülinek tűnik a monitoron, közelről pixelekre esik szét.
És vannak általánosabb kérdések is a geometriával kapcsolatban.
Először is: a 19. századig a geometria számított a matematika „alapjának”, de a nem eukleidészi geometriák felfedezését követő válság hatására a 20. század elejére úgy tűnt, hogy az aritmetikából kell kiindulni. A Brouwer-féle intuicionizmus például Kronecker nyomdokán haladva a természetes számokat tekintette adottnak, és eközben bár elutasította a nem eukleidészi geometriák ismeretében Kantnak a geometria a proiri (eleve adott) voltára vonatkozó elképzelését, azt a kanti elképzelést megtartotta, hogy a számolás és a szám (az aritmetika) a priori adott, és mint ilyen az idő egymás után következő eseményein alapul.
Mi viszont, amennyiben nem fogadjuk el az aritmetika a priori természetére vonatkozó elképzelést (mint ahogy én sem teszem), nem csak azon töprenghetnénk el, hogy vajon milyen más számfajtákból indulhatnánk ki, de azon is, hogy vajon a matematika fejlődésének egy későbbi fázisában nem fogunk-e visszatérni valamilyen geometriai megalapozáshoz? Vagy nem fogunk-e valamilyen teljesen más megoldást választani? Az a modern logika, melyről aztán Russel azt állította, hogy teljes egészében lefedi a matematikát, csupán a 19. század végére, Frege után jelent meg.
És még egy lépéssel tovább menve: Ian Stewart azt mondja, hogy „a matematikai érvelésnek két fő típusa van: a szimbolikus és a vizuális. A szimbolikus érvelés a számjegyek világában gyökerezik”, míg az előbbi a geometriainak feleltethető meg. De ha nem ezen felosztás szerint közelítenénk a matematikához, akkor hogyan máshogy tehetnénk?